Användningsvillkor för St1-kundprogrammet

En kund som anslutit sig till St1-kundprogram får förmåner och erbjudanden utifrån gjorda inköp och uträttade ärenden. Samt lösningar och tjänster som gör det lättare att göra inköp hos St1:s och dess samarbetspartners butiker och verksamhetsställen.

1. Tjänsteleverantör

St1 Nordic Oy eller tillhör samma juridiska grupp (nedan St1) erbjuder tjänsten och ansvarar för kundprogrammet. St1 Finance ansvarar för betaltjänsterna i appen, och St1 Nordic Oy ansvarar för annat innehåll.

St1 Nordic Oy - PB 68, 00521 Helsingfors, Finland telefonnummer +35 810557 11 (växel), webbplats: www.st1.fi. St1 Finance Oy (nedan St1) är registrerad ihandelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Bolagets FO- nummer är 2082259–7 och Helsingfors är registrerad hemort.

2. Villkorens tillämpningsområde

Nedanstående villkor tillämpas på användningen av St1- kundprogram (nedan Tjänsten) och de bildar tillsammans med gällande prislista och säkerhetsanvisningen ett avtal mellan kunden och St1 (nedan Avtal). Förutom dessa användningsvillkor tillämpas användningsvillkor för tjänsterna, vilka kunden godkänt separat, såsom användningsvillkor för St1-Mobilen och användningsvillkor för St1-Webbtjänsterna. Övriga villkor som tillämpas på St1:s tjänster.

Förutom dessa allmänna villkor tillämpas specialvillkor för de tjänster som kunden tar i användning.

Kunden ska även beakta de villkor som ställs av teleoperatörer, utrustningstillverkare och annan tredje part, eftersom dessa kan vara en förutsättning för att använda appen och tjänsten.

3. Att ansluta sig till tjänsten St1 och ingå avtal om tjänsten

Till St1-kundprogrammet kan ansluta sig varje myndig privatperson med stadigvarande boende i Finland eller Sverige. Kundrelationen är personlig. St1 och kunden ingår ett Avtal om tjänsten i ett medel för distanskommunikation. St1 har utan att uppge en orsak rätt att neka kunden ett Avtal, helt eller för vilken tjänst som helst.

Avtalet börjar gälla då kunden registrerat sig i tjänsten och godkänt användningsvillkoren i ett medel för distanskommunikation eller då St1 godkänt kundens skriftliga ansökan. Kunden får en bekräftelse på godkännandet i ett medel för distanskommunikation eller per post.

Som identifikation på kundrelationen registreras ett kundnummer för kunden. Kundprogrammet innehåller inget kort.

Då kunden registrerar sig verifieras kundens adressuppgifter i Befolkningsregistercentralens tjänst. Kunden förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med Avtalet och St1:s anvisningar. Om Avtalet ingås i ett medel för distanskommunikation, ger kunden samtidigt tillåtelse att använda en självbetjäningskanal för kundservice och för kommunikation mellan St1 och kunden.

När kunden ansluter sig till tjänsten eller när som helst under kundrelationen ansöka om Betaltjänster och Finanstjänster som St1 Finance Oy erbjuder, och med dessa kan kunden bland annat betala inköp med ett Betalmedel som anslutstill ett separat Konto. Ett separat avtal om Betaltjänster ingås med St1 Finance Oy.

Dessa villkor begränsar inte de rättigheter eller skyldigheter som parterna har enligt tvingande lagstiftning.

4. Definitioner

Kunden En fysisk person som är minst 18 år och som ingått det här avtalet med St1.

Medel för distanskommunikation Telefon, dator, tv, post, telenät eller ett annat medel som kan användas för att ingå i ett Avtal utan att parterna är närvarande samtidigt.

Självbetjäningskanal Webbsida, smarttelefonapp eller annat motsvarande användargränssnitt där tjänsten kan användas elektroniskt. För att använda en självbetjäningskanal krävs en fungerande uppkoppling.

Betaltjänst Tjänster för Betalningsförmedling, Betalningsmedel och konto- och kreditavtalstjänster.

Betalmedel Ett kort, ett virtuellt betalkort, ett chip, en app eller ett annat betalmedel som kan användas för att ge ett Betalningsuppdrag och som anslutitstill kundens Konto.

Tjänsten St1-kundprogrammets tjänst, som beskrivs ingående i punkt 6.

Finanstjänster Faktura- eller delbetalningstjänst.

Konto Kundens betalkonto, där kunden kan ge Betalningsuppdrag och till det kan man ansluta ett Betalmedel. Kontot är inte ett depositions konto i ett kreditinstitut och kontot omfattas inte av insättningsgarantin.

5. Tjänstens innehåll

St1-tjänsten är en tjänstehelhet, med tjänster och egenskaper som St1 erbjuder i Tjänsten vid ifrågavarande tidpunkt. Tjänsterna är tillgängliga i St1 mobilappen och St1-webbtjänsten eller en annan tillämplig självbetjäningskanal eller ett annat medel som St1 erbjuder vid ifrågavarande tidpunkt.

6. Användning av personuppgifter

Kundens personuppgifter sparas i St1-kundprogrammets kundfil.

St1 hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt. Registerbeskrivningen som avses i personuppgiftslagen (523/1999) finns på www.st1.fi. Kundernas personuppgifter hanteras i enlighet med registerbeskrivningen.

Som det beskrivs mera ingående i registerbeskrivningen kan St1 insamla och hantera information om kunderna och om Tjänstens användning bland annat för kundtjänsten och för att sköta kundrelationen, för att producera och utveckla tjänster, för direktmarknadsföring och riktande av tjänster, för riskhantering och rapportering till myndigheter med befogenheter.

Kunden kan uppge sin lägesdata då Tjänsten används. Kunden godkänner då att St1 kan insamla och hantera denna lägesdata för att erbjuda mervärdestjänster och rikta marknadsföringen.

Tjänsten, innehållet i tjänsten och kommunikation utifrån tjänsten kan innehålla marknadsföring. I och med att kunden använder Tjänsten godkänner kunden att Tjänsten innehåller reklam. Reklamen kan vara utförd för St1 eller en tredje part och den kan vara riktad. Riktad reklam baseras på Tjänstens användningsuppgifter och på de uppgifter som kunden uppgett, och utgående från dessa kan man skapa modeller för att rikta reklam utifrån kundens intresseområden, uppskattade demografiska information eller geografiska läge. St1 överlåter inte användarens personuppgifter till den part för vars räkning reklamen utförs. Kunden kan om så önskar begränsa den riktade reklamen genom att ändra inställningarna i sin mobila enhet eller webbplatsen, som till exempel ångra tillståndet att förmedla lägesdata.

I marknadsföringen följs gällande lagstiftning om hantering av personuppgifter och datasekretess i elektronisk kommunikation. Kunden har rätt att förbjuda att kontaktuppgifterna används för direktmarknadsföring genom att meddela om dettill St1:s kundtjänst.

St1 har rätt att förvara samt överlåta uppgifter om kunden i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheternas bestämmelser. St1 har rätt att sända kunden elektroniskt aktuell information om St1:s och dess samarbetspartners eller en av St1 vald aktörs tjänster, produkter, kundförmåner och erbjudanden, i enlighet med tillämplig lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

St1 garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig utan avbrott. St1 kan enligt eget övervägande avbryta kundens möjlighet att använda Tjänsten, till exempel underserviceavbrott. St1 kan på St1:s webbplats eller i självbetjäningskanalerna meddela kunden om serviceavbrott med anledning av underhålls- och serviceåtgärder.

7. Immateriella rättigheter

Upphovsrättigheter och varumärken i anslutning till Tjänsten samt övriga immateriella rättigheter tillkommer St1, annan tjänsteleverantör eller en tredje part. Alla rättigheter till immateriella rättigheter behålls.

St1 beviljar kunden rätt att använda Tjänsten enbart i enlighet med Avtalet underAvtalets giltighetstid, och kunden får inte använda Tjänsten eller på annat sätt agera på ett sätt som skulle skada St1:s eller tredje parts immateriella rättigheter.

Kunden förbinder sig till att inte utan rättighetsägarens skriftliga tillstånd publicera, kopiera, framlägga för publik eller på annat elektroniskt sätt eller i andra kommunikationskanaler nyttja skyddat material som finns i Tjänsten.

8. Kundrelationens upphörande

Kundrelationen upphör då kunden meddelar om det till St1. Kunden har rätt att ångra ett Avtal som ingåtts i ett medel för distanskommunikation inom 14 dagar från dagen då Avtalet ingåtts..

Om kunden inte följer dessa regler eller inte annars fyller kraven för ställts för beviljande av en kundrelation, har St1 rätt att säga upp kundrelationen genom att sända kunden ett uppsägningsmeddelande i en självbetjäningskanal eller per post. Kundrelationen upphör en (1) månad efter att uppsägningsmeddelandet delgivits.

St1 kan inom ramarna för en tillämplig lag, om St1 anser det vara befogat, med omedelbar verkan spärra användningen av Tjänsten eller begränsa kundens möjlighet att använda vissa funktioner i Tjänsten.

St1 har rätt att avsluta Kundprogrammet genom att meddela kunden om det minst tre månader innan programmet avslutas. Om kunden då kundrelationen upphör har oanvända insamlade kundförmåner meddelats giltighetstiden för dessa separat.

9. Ändringar i avtal, villkor och tjänster

St1 har rätt att ändra Avtalet, dessa regler eller Tjänsten eller delar av den. St1 sänder kunden ett meddelande om ändringen i en självbetjäningskanal eller på ett annat bestående sätt. Ändringen börjar gälla tidigast en (1) månad efter att kunden delgivits information om ändringen. Om kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att regeländringen börjat gälla, anses hen godkänna de ändrade villkoren.

St1 utvecklar ständigt Tjänsten och dess egenskaper och kan göra ändringar i Tjänstens eller Självbetjäningskanalernas egenskaper också utan ett separat meddelande. St1 meddelar i en självbetjäningskanal om ändringar av det här slaget. Ändringarna träder i kraft vid den tidpunkt då de utförs. St1 har också rättatt när som helst ändra kraven som ställs på den utrustning på vilken Tjänsten används. St1 svarar inte för någon som helst skada eller förlust som eventuellt orsakas kunden på grund av serviceavbrott i Tjänsten.

10. Kommunikation och kundservice

Självbetjäningskanalerna används för kommunikation mellan St1 och kunden samt för kundservice. St1 levererar information, regler samt övriga meddelandentill kunden i en självbetjäningskanal, per e-post eller på ett annat bestående sätt. Uppgifterna kan också levereras i ett sms eller på ett annat motsvarande sätt utifrån den kontaktinformation som kunden uppgett. Kunden anses ha fått information eller ett meddelande senast sju dagar efter att det sänts. Om kundeninte har tillgång till en självbetjäningskanal levereras uppgifterna till den adress som kunden meddelat St1 eller Befolkningsregistercentralen.

Kunden är skyldig att bevisligen leverera meddelanden som gäller Avtalet samt att bevisligen meddela St1 om ändringar i sina uppgifter. Kunden sänder meddelanden och ändringar i självbetjäningskanalen (till exempel på “Mina sidor” i webbtjänsten) eller på ett annat sätt enligt överenskommelse.

I frågor eller reklamationer som gäller Tjänsten kan kunden kontakta St1 i en självbetjäningskanal. Om kunden inte har i användning en självbetjäningskanal kan kunden kontakta kundtjänsten på Tjänstens webbplats. Kunden betjänas per telefon bara i en del ärenden. St1 Nordic tfn +35 810 557 11 (växel) lna/mna, må- fr 8–16, exklusive helgdagar.

Om kunden har frågor eller anmärkningar om tjänster som erbjuds av andra aktörer än St1 svarar aktören ifråga på dessa frågor och anmärkningar. St1 svarar inte för att vidareförmedla frågor eller anmärkningar gällande tjänster somerbjuds av andra aktörer.

11. Medel för rättsskydd utanför domstol

Om kunden anser att St1 förfarit i strid med dessa användningsvillkor ska kundeni första hand kontakta den part hos St1, som kunden anser ha brutit mot villkoren. Anmärkningar bör göras skriftligen.

Om en meningsskiljaktighet om Avtalet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten ta ärendet till Konsumenttvistenämnden, (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, www.kuluttajariita.fi, kril@oikeus.fi) för utredning. Innan ärendet tas till behandling i Konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen hos magistraten (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Om meningsskiljaktigheten gäller hantering av personuppgifter kan kunden kontakta dataombudsmannen (Dataombudsmannens kontor, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

12. Tillämplig lag och forum i tvistemål

På dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag. Om en meningsskiljaktighet inte kan avgöras genom förhandlingar, så avgörs tvistemålet i första hand i Helsingfors tingsrätt. Kunden kan också ta meningsskiljaktigheten för avgörande till den tingsrätt som bestäms utgående från kundens hemort.