Ordlista

Vanliga ord och termer som du stöter på som kund hos St1

Ordlista

Antivirusprogram

Antivirusprogram verkar för att upptäcka och förhindra att sabotageprogram attackerar datorn. 

Betalkort anslutet till tjänsten

Ett betalkort som beviljats av ett kreditinstitut eller en annan aktör, och som är anslutet till tjänsten på ett av St1 förordat sätt vid ifrågavarande tidpunkt.

Betalmedel 

Ett kort, ett virtuellt betalkort, ett chip, en app eller ett annat betalmedel som kan användas för att ge ett betalningsuppdrag och som anslutits till kundens konto i enlighet med ett avtal mellan kunden och St1.

Betalning 

En åtgärd för att överföra, ta ut eller ställa medel till betalningsmottagarens förfogande.

Betalningsmottagare

en köpman eller en annan part som tar emot betalningen och som får tillgång till medel via ett betalningsuppdrag.

Betalningsuppdrag 

Kunden ger St1 i uppdrag att verkställa en betalning.

Betalterminal 

En apparat eller en app som avläser information från betalmedlet och sparar betalningen samt vidareförmedlar information för betalningen till St1.

Betaltjänst 

Tjänst som gäller betalningsförmedling, betalningsmedel och tjänster för konto- och kreditavtal.

Cookies

Med en cookie avses en liten datafil, som en websida sparar på din enhet då du besöker sidan. Med hjälp av en cookie identifierar websidan dig och kan anpassa och visa information som är riktad till just dig. Cookies är vanligtvis nyttiga och helt ofarliga.

Delbetalningskredit

En engångskredit som St1 beviljat kunden i anslutning till betaltjänsten och vilken betalas tillbaka i flera poster.  Krediten är en konsumtionskredit som är bunden till en nyttighet och den gäller under en i förväg avtalad tid och innehåller inte någon kreditgräns. Krediten beviljas för att skaffa en nyttighet eller flera nyttigheter.

Distansbetalning 

Avser ett försäljningssätt där betalningsmottagaren tar emot kortinformationen via en elektronisk uppkoppling i en situation då kortinnehavaren och kortet inte är fysiskt närvarande i en butik, distansbetalning sker vid exempelvis webbhandel och telefonförsäljning.

Effektiv årsränta

Ränteprocent som fås genom att beräkna kreditkostnaderna som en årsränta på krediten, med beaktande av amorteringarna.

Kontaktlös betalning 

Vissa betalkort, såsom St1 Mastercard möjliggör kontaktlös betalning med hjälp av ny teknologi. Kontaktlös betalning kan användas för att genomföra en betalning genom hålla kortet intill betalterminalen. PIN-kod behöver inte knappas in då en betalning godkänns genom kontaktlös betalning för köp under 200 kr. Att ett kort är aktiverat fö kontaktlös betalning syns på kortet på symbolen för kontaktlös betalning (en bågsymbol). 

Betaltjänstens leverantör/tjänsteleverantör

Leverantör av tjänster som uppfyller förutsättningarna i Lagen om betalningsinrättningar får erbjuda betaltjänster till konsumenter. Betaltjänster är bl.a. direktdebitering, kontoöverföring och betalning med betalkort.

Euriborränta

Referensränta för penningmarknaden i euroområdet. Euriborräntan påverkas av många faktorer, såsom Europeiska Centralbankens beslut samt den allmänna penningmarknaden. Tre månaders Euriborränta fastställs var tredje månad. Sex respektive 12 månaders Euribor fungerar enligt samma logik.

Företag 

Ett företag som verkar för St1:s räkning eller ett företag som godkänner kortet som betalningsmedel.

Huvudkort eller annat huvudsakligt betalmedel 

Betalkort eller annat betalmedel som beviljats innehavaren av ett St1 Betalkonto.

Identitetsstöld

Med identitetsstöld avses bruk av annan persons uppgifter, såsom namn, personnummer, kortnummer och PIN-kod, i brottsligt syfte. 

Konto 

se St1 bBetalkonto.

Kontokredit

En av St1 beviljad kredit på kundens konto.

Kort eller betalkort 

se St1 Betalkort.

Kreditkortsföretag 

MasterCard eller en annan aktör.

Kortinnehavare 

avser en person som St1 beviljat användning av St1 Mastercard.

Kreditavtal

St1 kan bevilja kunden en kredit som ansluts till betalkontot, som en del av betaltjänsten. Krediten kan vara en betalningstid som beviljats på en faktura, ett kontokredit eller en engångskredit.  Kunden väljer en kreditgräns i en ansökan som görs i ett medel för distanskommunikation eller på något annat sätt. En kreditansökan som godkänts av St1 utgör ett kreditavtal mellan kunden och St1.

Kreditkostnader

Totalsumman av räntor, kostnader och övriga avgifter som St1 har kännedom om och som kontoinnehavaren ska betala till följd av kreditförhållandet.

Kunden

En fysisk person som är minst 18 år och som ingått avtal med St1. En omyndig person som fyllt 16 år kan själv ingå ett avtal om medel som denne enligt lagstiftningen har rätt att bestämma över och således använda denna tjänst för dessa medel.

Mastercard

Bolaget Mastercard eller ett till samma bolagsgrupp hörande bolag eller en sammanslutning som vid ifrågavarande tidpunkt driver kortsystemet MasterCard. MasterCard är det kreditkortsföretag som St1 anslutit för att utfärda St1 Mastercard.

Medel för distanskommunikation

Mobiltelefon, dator, tv, post, telenät eller ett annat medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att parterna är närvarande samtidigt.

Parallellkort eller ett parallellt betalmedel 

Betalkort eller annat betalmedel som kunden fastställt en annan innehavare till.

Phishing

Genom phising, eller fiskande efter koder, försöker man olagligt komma över koder till nättjänster, PIN-koder, kreditkortsnummer eller annan känslig information. Förhåll dig alltid skeptisk om du får frågor om sådan information t.ex. via e-post eller SMS och inte är säker på vem avsändaren är.

PIN-kod eller lösenord 

En personlig sifferserie som St1 överlämnat till kunden så att denna kan godkänna betalningar med betalkortet.

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) är ett enhetligt euroområde bestående av 28 EU-länder, 3 EES-länder samt Monaco och Schweiz.

Självbetjäningskanal 

Webbsida, smarttelefon, app i smarttelefon eller annat motsvarande användargränssnitt via vilket tjänsten kan användas elektroniskt. För att använda en självbetjäningskanal krävs en fungerande uppkoppling.

Spionprogram

Ett spionprogram är ett sabotageprogram, vars syfte är att samla information om den dator programmet körs på. Insamlingen av information sker utan användarens tillstånd och ofta existerar spionprogrammet på datorn utan att användaren är medveten om det. Insamlad information förmedlas vanligtvis till en annan part som ämnar använda sig av informationen i brottsligt syfte.

St1 Betalknapp 

Ett sätt att betala på webben, vilket man kan använda för att betala inköp och tjänster hos St1 och dess samarbetspartners webbutiker, som en transaktion från ett konto eller som en kortbetalning med kort.

St1 Betalkonto 

Kundens St1-konto. Kunden kan använda det för att genomföra betalningar och till kontot kan man ansluta ett betalkort eller andra betalmedel samt ansöka om en kreditgräns till kontot. Kontot är inte ett depositionskonto i ett kreditinstitut och kontot omfattas inte av insättningsgarantin.

St1 Betalkort 

Det betalkort som är anslutet till St1 Betalkonto och som beviljats av St1. Omnämns även St1 Mastercard.

St1 Kundprogram

Via den här tjänsten kan kunden få förmåner och rabatter samt lösningar och tjänster för att kunna göra inköp enklare. Innehållet i tjänsten är specificerat i användningsvillkoren för St1 Kundprogram. St1 Betalkort ansluts automatiskt till kundprogrammet. Betalkortet är märkt med kundnumret till kundprogrammet.

Säkerhetsanvisning 

En anvisning som St1 gett till kunden för säker användning av betaltjänster.

Säkerhetsgräns

En gräns som sätts på kortet för kontantuttag, en inköpsgräns, en webbetalningsgräns eller ett geografiskt användningsområde.

Virus

Ett litet dataprogram som sprids på olika sätt via webben, e-post eller via hårddiskar och USB-minnen som flyttas från en dator till en annan. Virusen klassificeras som sabotageprogram och deras syfte är att störa användningen av datorn eller samla information om dess användare. 

Åtkomstkod

En hemlig personlig sifferserie (som BankID) eller ett fingeravtryck som Kunden kan använda för att logga in i tjänsten och godkänna betalningar i självbetjäningskanalerna eller användas i distanskommunikation med St1 kundtjänsten.

 


 

Korthantering

Ditt St1 Mastercard är personligt och ska bara hanteras av dig själv. För att undvika att kortet eller dess uppgifter hamnar i fel händer finns några bra saker att tänka på.

Säker användning på nätet

Framtidens betallösningar är alltmer digitala. Med våra tjänster kan du handla och betala lika säkert som vanligt även på internet. För att försäkra dig om att dina uppgifter inte hamnar i fel händer finns några saker att tänka på.