Registerbeskrivning i enlighet med 10§ i Personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig

St1 Finance Oy
Adress: Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors

2. Den registeransvariges företrädare

St1 Finance Oy / compliance-funktionen

 • Skriftlig kontrollbegäran:

St1 Finance Oy/ kundtjänst, Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors

3. Registernamn

St1 Finance Oy:s kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/ avsedd användning med registret

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att handha ärenden anslutna till verksamheten som betalningsinstitut och att utveckla och erbjuda tjänster samt att individualisera och identifiera kunder i kundregistret, administrera kontaktuppgifter, riskhantering och direktmarknadsföring, rikta tjänster till kunder, samt uppfylla lagstadgade och på myndighetsbeslut baserade skyldigheter i anslutning till förvaring och information.

5. Registrets datainnehåll

 1. Personen har / har haft en kundrelation till den registeransvarige eller ett uppdrag eller annan personlig kontakt, såsom ett specificerat erbjudande i syfte att upprätta en kundrelation har gjorts:
  • Transaktionsuppgifter (betaltjänst, betalkonto, betalkort, krediter, övriga tjänster, avtal, ansökningar, uppdrag)
  • Lagstadgade skyldigheter (politiskt inflytelserik person)
 2. Personen har / har haft delaktighet i kundrelationen till den registeransvarige, skyldighet eller annan rätt till avtalet, tjänsten eller uppdraget eller registrering av personuppgifterna baserar sig på en lagstadgad registreringsskyldighet.

6. Beskrivning av registrets datainnehåll

Basuppgifter:

 • Namn, adress, postnummer, postanstalt, hemort, telefonnummer och e-postadress
 • Tidpunkten då kundförhållandet inletts
 • Födelsetid, personbeteckning
 • språk
 • nationalitet, bosättningsland
 • FO-nummer och handelsregisternummer, namn, namnförkortning och officiellt namn
 • anställningsförhållande, uppgift om arbetsplats
 • intressentuppgift (t.ex. stamkund eller personal)
 • statusuppgift (koder såsom dödsbo, intressebevakning, konkurs, indrivningsåtgärder
 • klass som anger återbetalningsförmåga
 • tillåtelse av eller förbud mot direktmarknadsföring
 • transaktionsuppgifter såsom konto-, kredit-, tjänste-, avtals-, ansöknings- och uppdragsförteckning eller
 • delaktighetsrelation till ovannämnda transaktioner,
 • Uppgifter för uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter, såsom nödvändiga uppgifter för att uppfylla skyldigheter i lagen om utredning och förebyggande av penningtvätt och terrorism.

7. Regelmässig anskaffning av uppgifter

En del av uppgifterna fås av den registrerade själv och en del av pålitliga källor som befolkningsregistercentralen, Suomen Asiakastieto Oy eller motsvarande pålitliga källor samt ur myndighetsregister inom de gränser som lagen tillåter.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan utlämnas till myndigheter i stöd av lag och till i Finland eller utlandet belägna företag inom St1 -koncernen i stöd av personuppgiftslagen eller betalningsinstitutslagen.

9. Regelmässigt utlämnande och regelmässig överföring av uppgifter till område utanför EU eller EES

Uppgifter kan i stöd av personuppgiftslagen och betalningsinstitutslagen överföras till område beläget utanför EU eller EES.

10. Principerna för skyddet av registret

 1. Uppgifter som sparats i elektroniska datasystem behandlas endast på uppdrag av St1 Finance Oy och endast av anställda eller ombud som har beviljats rätt att handha registret och behandla uppgifterna.
 2. Fysiskt material och övriga dokument med personuppgifter som behandlas manuellt förvaras i låsta utrymmen på ett brandsäkert sätt. Endast anställda vid, ombud eller uppdragsbehandlare för St1 Finance Oy har i enlighet med tystnadsplikten i betalningsinstitutslagen rätt att handha dokumenterade uppgifter.
  • Alla användare har tystnadsplikt i enlighet med betalningsinstitutslagen angående uppgifter hen erhållit.