Användningsvillkor för St1-mobilappen

1. Mobilappen och villkorens tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på användning av mobilappen St1 (St1 app) som installerats på kundens enhet.

St1-app är St1 Nordic Oy:s och bolag som hör till samma koncern och St1 Finance Oy:s (tillsammans nedan St1) app som erbjuds kunderna, och den innehåller förmåner och tjänster i anslutning till kundrelationen. Via appen får kunden information om förmåner och erbjudanden inom St1 Nordic Oy:s Kundprogram St1 och kan börja använda tjänsterna som St1 Finance Oy erbjuder för betalningsförmedling, betalmedel samt konto- och kreditavtal (nedan Betaltjänster).

St1 kan lägga till sina egna eller en tredje tjänsteleverantörs tjänster i appen St1.

Genom att ladda appen godkänner kunden att St1 via tjänsten kan sända kunden elektronisk direktmarknadsföring såsom erbjudanden och information om tjänster.

För att börja använda St1-appens tjänster krävs att kunden registrerar sig och bekräftar sin identitet med en stark identifikationsmetod.

2. Tjänsteleverantörer

Tjänsten erbjuds av St1 Nordic Oy och bolag som hör till samma koncern och St1 Finance Oy (tillsammans nedan St1). St1 Finance svarar för betaltjänstfunktionen i appen, och St1 Nordic Oy svarar för annat innehåll.

St1 Nordic Oy - Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors, telefonnummer +358 10 557 11 (växel), webbplats: www.st1.fi. St1 Finance Oy (nedan St1) är registrerad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Bolagets FO-nummer är 2082259-7 och Helsingfors är registrerad hemort.

St1 Nordic Oy:s kundtjänst tfn 010 557 11 (växel)

St1 Finance Oy - Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors , telefonnummer +358 10 557 11 (växel), webbplats: www.st1.fi. St1 Finance Oy (nedan St1) är registrerad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Bolagets FO-nummer är 2789887-7 och Helsingfors är registrerad hemort.

St1 Finance Oy erbjuder betaltjänster utifrån en tillstånd beviljad av Finansinspektionen.

St1 Finance Oy:s kundtjänst tfn +358 10 557 3900 (lna/msa) må - fr 8-16 (exklusive helgdagar).

3. Övriga villkor som tillämpas på St1-mobilen

Förutom dessa villkor tillämpas på tjänsten användningsvillkoren för Kundprogrammet St1 som kunden godkänt separat samt särskilda avtalsvillkor för de betaltjänstprodukter och övriga produkter som kunden valt samt St1:s anvisningar.

Kunden ska även beakta de villkor som ställs av teleoperatörer, utrustningstillverkare och annan tredje part, eftersom dessa kan vara en förutsättning för att använda St1-appen och tjänsten.

4. Ansvar för St1-mobilen och dess innehåll

Tjänsteleverantörerna i St1-appenen behåller rätten att ändra St1-appenen och av välgrundad anledning stänga den helt eller delvis. Tjänsteleverantörerna svarar för de tjänster som producerats och används via St1-appen i enlighet med avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänster. Störningar eller avbrott i telekommunikationen kan påverka uppdateringen av information och innehåll samt synligheten i St1-appen. Tjänsteleverantörerna svarar inte för en skada som en tjänst producerad av en annan tjänstleverantör orsakat, och inte för att en tjänst producerad av en annan tjänsteleverantör är tillgänglig utan avbrott.

Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för de tjänster eller produkter som man kommer till via St1-appens länkar till andra tjänsteleverantörers webbplatser eller andra tjänster och inte för marknadsföring eller övrig information på dessa.

För marknadsföring och reklam i St1-appen svarar den aktör som marknadsför och gör reklam för en produkt eller en tjänst.

5. Utveckling av tjänsten

St1-appen utvecklas utifrån användningshistoriken. Informationen i användningshistoriken kan användas också för att rikta marknadsföring till kunden eller för att rikta och utveckla innehållet i St1-appen.

Kundens lägesdata används i appen för att visa tjänster av tjänsteleverantörer nära kunden. Användningen av lägesdata kan kopplas på och kopplas bort.

6. Datasekretess och Kundregister

Om du installerar mobilappen St1 och använder den, insamlar vi den informationen som du anger i appen.

Vid hanteringen av insamlad information följer tjänsteleverantörerna personuppgiftslagen och övriga bestämmelser om individens personskydd i Finlands lagstiftning. Personuppgifter som insamlas i appen hanteras på samma sätt som kunduppgifter i Kundprogrammet St1 (St1 Nordic Oy) och Betaltjänsten (St1 Finance Oy:s tjänster). Registerbeskrivningar för tjänsteleverantörerna finns här www.st1.fi

7. Informationssäkerhet och Säkerhetsanvisning

Kunden godkänner att då denne en gång registrerat sig och loggat in i tjänsten är tjänsten i användning utan en ny inloggning ända tills denne loggar ut från appen.

Betaltjänstegenskaperna i appen kan användas enbart genom att använda de starka koderna för ärendehantering som kunden fått vid registreringen.

Kunden är skyldig att följa St1:s Säkerhetsanvisning (Säkerhetsanvisningen finns här www.st1/turvaohje). Kunden ska omsorgsfullt förvara den enhet på vilken hen är inloggad i tjänsten. Om kunden tappar bort enheten, på vilken hen är inloggad i tjänsten eller det annars finns risk för obehörig användning av tjänsten ska hen kontakta St1:s spärrtjänst (tfn 010 557 3900) och begära att spärrtjänsten hindrar att tjänsten används.

8. Immateriella rättigheter

Alla St1-mobilens immateriella rättigheter (varumärken, domännamn, upphovsrättigheter och eventuella patent) är tjänsteleverantörens.

9. Skyldighet att ersätta skada

Kunden är skyldig att ersätta Tjänsteleverantören omedelbara skador som orsakats av användning i strid med dessa användningsvillkor eller lagen. Tjänsteleverantörernas ansvar begränsas till högst ansvar enligt tvingande lagstiftning.

10. Medel för rättsskydd utanför domstol

Om Kunden anser att St1 förfarit i strid med dessa användningsvillkor ska Kunden i första hand kontakta den part hos St1, som Kunden anser att har brutit mot villkoren. Anmärkningar bör göras skriftligt.

Om en meningsskiljaktighet som gäller Avtalet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten ta ärendet till Konsumenttvistenämnden, (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi/sv) för utredning. Innan ärendet tas till behandling i Konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen hos magistraten (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Om meningsskiljaktigheten gäller hantering av personuppgifter kan Kunden kontakta dataombudsmannen (Dataombudsmannens kontor, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi/sv, tietosuoja@om.fi).

11. Tillämplig lag och forum i tvistemål

På dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag. Om en meningsskiljaktighet inte kan avgöras genom förhandlingar, så avgörs tvistemålet i första hand i Helsingfors tingsrätt. Kunden kan också ta meningsskiljaktigheten för avgörande till den tingsrätt som bestäms utgående från Kundens hemort.